Nyhed

Sublimt og forvrænget | Koncertanmeldelse

At være vidne til den russiske pianist Grigory Sokolov musicere er en oplevelse, men hans spil viser tegn på unøjagtighed og vildskab.

[scroll down for the english version]

**** (4 stjerner ud af 6)

Af Andrew Mellor

Grigory Sokolov er en pianistlegende, en gådefulde virtuos, der vandt Tjajkovskij Konkurrencen i en alder af blot 16 år. Fem årtier senere optræder Sokolov sjældent offentligt, og når han gør, er han kræsen med hensyn til koncertsteder. En eller anden på Louisiana må have gjort et godt indtryk på den russiske pianist, for de sidste par år har han årligt givet koncerter i kunstmuseets koncertsal.

At være vidne til Sokolov musicere er en oplevelse. Han er en fysisk pianist, der får en stor lyd ud af instrumentet, og for hvem teknik er et og alt. Selv i den spæde start af sin karriere, var Sokolovs spil ikke for alle. Hans fortolkninger kan være interventionistiske – fulde af dristige ritardandoer, mærkelige betoninger og brølende udbrud – og hans selvbevidsthed som musiker kan formørke komponistens intentioner. Sokolovs førhen så smukt koordinerede klaverspil viser desuden tegn på unøjagtighed og vildskab.

»En krævende artikulation og en uhyre træghed fik den unge Beethovens klaverstykke til at lyde som en gammel mands frustrationer«

Andrew Mellor


Han opførte et behageligt program torsdag aften (gentaget fredag), der åbnede med den mest virtuose af Beethovens tidlige sonater, op. 2, nr. 3. Ikke meget i Sokolovs præstation kunne dog beskrives som friskt, og der var tidspunkter, hvor kombinationen af en krævende artikulation og en uhyre træghed fik den unge Beethovens klaverstykke til at lyde som en gammel mands frustrationer.

Der optræder som regel mirakler undervejs i en koncert med Sokolov, og dette var ingen undtagelse. Legatodelen i adagioen, der lød som Donizetti sunget af en dramatisk wagner-sopran, var vidunderlig. Der var ikke meget indadvendthed over det, men som det gælder al hans langsomme spil, så var det afgrundsdybt på en måde, som kun få andre musikere kan udføre det. Scherzoens hvirvlende fantasier var hypnotiske og tryllebindende.

Den friske inventioner i Beethovens Bagateller op. 119 passede bedre til Sokolov. Her lader Beethoven lynhurtigt en række korte temaer udvikle sig til komplekse små stykker, som Sokolovs klarhed og tendens til klaver farver belyste på fornem vis. Sjældent har nr. 5 lydt mere ‘risoluto’, men Sokolov kunne ikke finde uskylden frem i nr. 11. I nr. 9, der er proppet med forudhold, formåede Sokolov at afdække de mellemliggende stemmer med præcision. Resultatet var sublimt.

Efter pausen var det tid til Schubert – en rigtig Sokolov-specialitet og en komponist, som pianisten fuldt ud tager ejerskab over, men ikke nødvendigvis på en god måde. Jeg har aldrig hørt “call and response”-temaet i den første af de Fire Impromptus udført så hjerteskærende og alvorlig. Sokolovs dybe forståelse for Schubert hører man bedst i hans rummelighed, og i måden han omfavner komponistens bølgende vekslen mellem dur og mol og forankrer hvert enkelt stykkes formgivning i hovedtemaerne.

Selvom Sokolovs pianistiske tyngde gør, at hans store akkorder lyder mirakuløst fuldbyrdede, så er hans spil i det øverste register hårdt og ubehageligt. Variationsdelen i den tredje Impromptu var overbærende og blev spillet for hårdhændet, og det er ikke Schubert. Der var et tilsvarende fravær af subtilitet undervejs med et par smuttere og et ønske om at forvrænge musikken med pludselige fremmedgjorte valg. Det føltes ind imellem, som om vi ikke var vidne til fordoms storhed – men resterne af den.

Grigory Sokolov
Louisiana, 18.10.18

Foto: Klaus Rudolph / DG

– o –

Sublime and distorted

Witnessing the russian pianist Grigory Sokolov is a great experience, but his playing is also showing signs of wildness and inaccuracy.

**** (4 stars out of 6)

By Andrew Mellor

Grigory Sokolov is a legend among pianists, an enigmatic virtuoso who won the Tchaikovsky Competition at the age of 16. Five decades later Sokolov rarely appears in public and is choosy about the venue when he does. Someone at Louisiana has got on the right side of the Russian pianist and he has been making regular visits to the coastal art gallery’s concert hall recently.

Witnessing Sokolov play is an experience. He is a physical pianist who gets a big sound from the instrument and for whom technique is everything. Even in its prime, Sokolov’s playing wasn’t to everybody’s taste. His performances can be interventionist – full of daring ritartandos, strange emphases and roaring outbursts – and his self-belief as a musician can obscure the will of the composer. Sokolov’s once beautifully regulated playing is also showing signs of wildness and inaccuracy.

»Exacting articulation and unerring heaviness made Beethoven’s young man’s zeal sound like an old man’s frustrations«

Andrew Mellor


He gave us a delectable programme on Thursday evening (repeated on Friday), opening with the most virtuosic of Beethoven’s early sonatas, Op 2 No 3. Not much in Sokolov’s performance could be described as fresh, and there were times when his combination of exacting articulation and unerring heaviness made Beethoven’s young man’s zeal sound like an old man’s frustrations.

There are usually miracles in a Sokolov performance and this was no exception. The stern legato in his Adagio – like a Wagnerian dramatic soprano singing Donizetti – was wondrous. There was not much inward looking about it, but as with all his slow playing, it looked into chasms that few other players have access to. The swirling fantasies of the Scherzo were hypnotic and shook the floor.

The spurting invention of Beethoven’s Bagatelles Op 119 suited Sokolov better. Here Beethoven takes short themes and develops them with rapidly blossoming complexity, a characteristic that Sokolov’s iron-willed clarity and tendency towards primary colours did much to illuminate. Rarely has No 5 sounded more ‘risoluto’ but Sokolov couldn’t find the innocence in No 11. In No 9, with its traffic-jam of layered suspensions, Sokolov voiced the inner parts with exactitude. The result was sublime.

After the interval came Schubert – a Sokolov specialty and a composer the pianist can make his own, but not necessarily in a good way. I have never heard the call-and-response theme of the first of the Four Impromptus voiced with such gravitas and poignancy. Sokolov’s deep understanding of Schubert is best heard in his spaciousness, and in the way he caresses the composer’s undulating shifts from major to minor and anchors each piece on the underlying shape of its primary theme.

But while Sokolov’s pianistic weight means his big chords sound miraculously fulsome, his loud playing at the top of the keyboard could sound harsh and unpleasant. The variation form third Impromptu was indulgent and too often lurched into heavy-handedness that is not Schubertian. There was a similar lack of subtlety elswhere, with spilled notes and a determination to distort with sudden outlandish gestures. It sometimes felt as though we were in the presence not of greatness, but of remnants of it.

Grigory Sokolov
Louisiana, 18.10.18

Photo: Klaus Rudolph / DG

Læs også: Sokolov – nu med orkester | Pladenyt

Tilmeld gratis nyhedsbrev | Magasinet KLASSISK

FLERE NYHEDER